تماس با ماناآدرس: رسالت، خیابان ملک لو، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز نوآوری مانا

(ورود از درب شماره ۳ دانشگاه واقع در خیابان ملک لو امکان پذیر است.)

تلفن: ۰۹۹۰۱۱۳۳۴۰۵

Sending
User Review
0 (0 votes)